gdrp چیست؟مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا

مقررات عمومی حفاظت از داده اتحادیه اروپا طبق قوانین جدید اتحادیه اروپا تمامی ثبت کننده های دامین مکلف هستند مشخصات دامین های ثبت شده را محافظت کنند. این کار و قانون برای کاربران مناسب است زیرا اطمینان خاطری به آنها میدهد READ MORE